قرارداد فرانچایز یک قرارداد قانونی الزام آور بین طرفین است که مایل به همکاری در فرانچایزینگ هستند. به طور خاص یک قرارداد فرانچایز، یک قرارداد مجوزی است که در آن طرف A  ( فرانچایزر )  به طرف  B ( فرانچایزی ) اجازه قانونی برای استفاده از مالکیت معنوی، سیستم ها و نام تجاری طرف A را در ازای مجموعه ای از هزینه های توافق شده را صادر می کند . قرارداد فرانچایز توسط فرانچایزر تنظیم می شود و هدف آن محافظت از برند تحت شرایط الزام آور  و محدودیت های تجاری است . همچنین به عنوان یک قیم قانونی برای فرانچایزی عمل می کند تا دامنه اقدامات قانونی خود را بداند و از آنها در برابر تغییرات غیرمجاز و سوء استفاده از سوی فرانچایز محافظت کند.

 • هویت فرنچایزر و فرانچایزی: باید نام و هویت هر یک از طرفین را مشخص کند.
 • توضیحات : در صورت الزام یک قرارداد با شرح فرانچایز حاوی حقوق های قانونی منطقه تحت عنوان ( FAB ) به فرانچایزی باید داده شود . FAB یک سند مهم است که جزئیات فرانچایزر را که شامل تاریخچه حقوقی، ساختار شرکت، امور مالی و قراردادها، فرنچایزی های فعلی و موارد دیگر را مشخص می کند.
 • مدت زمان فرانچایز: باید مدت زمان همکاری با فرانچایز تعیین شده و کلیه حقوق تمدید مشخص شود .
 • تعاریف: تعاریفی همانند : اسناد ، قلمرو منطقه ای ، شبکه مجوزها و استانداردها ، راهنمای سیستم ، علائم تجاری ، تاریخ شروع و غیره را باید شرح دهد .
 • ساختار هزینه: هزینه اولیه فرانچایز، و همچنین ساختار حق ورود و هزینه های اضافی که باید پرداخت شود، باید به وضوح ذکر گردد.
 • بازاریابی و تبلیغات: باید استراتژی های تبلیغاتی فرانچایزر و هزینه هایی را که فرانچایزی باید در آن مشارکت کند را مشخص کند
 • الزامات عملیاتی شغل: باید تمام مراحل عملیاتی را که باید دنبال شوند را  شامل شود اما نه اینکه محدود به کتابچه راهنمای عملیات کاری باشد. این بسته به سبک و سیاق کسب و کار می تواند بسیار متغیر باشد .
 • انطباق با مقررات قانونی : باید به قوانین و مقررات قابل اجرا در مورد حقایق قرارداد فرانچایز اشاره کند .
 • حق واگذاری فرانچایزر به فرانچایزی : گزینه های خروج از فرانچایز باید مشخص شود.
 • در صورت مواجهه با مرگ یا بیماری: هنگام مواجهه با موقعیت‌های غیرمنتظره، رویه‌های قرارداد باید مشخص شود.
 • نقض قرارداد: باید توضیح داده شود که در صورت نقض مفاد قرارداد فرانچایز چگونه می توان قرارداد را فسخ کرد وچه عواقبی در پی خواهد داشت.
 • تعهدات و محدودیت های فرانچایزی پس از فسخ قرارداد : این توافقنامه باید توضیح دهد که چگونه یک فرانچایز ممکن است پس از خاتمه قرارداد فرانچایز فعالیت یا تجارت کند. به عنوان مثال، قراردادهای غیر رقابتی.

 

قرارداد فرانچایز ممکن است نسبتاً ساده به نظر برسد، اما قرارداد می تواند ماهیت پیچیده ای نیز داشته باشد. برای آرامش خاطر، قبل از امضای قرارداد الزام آور، توصیه می کنیم هر دو طرف یک مشاور فرانچایز پیدا کنند که بتواند از حقوق آنها محافظت کند و به طرفین یاری رساند.