برای درخواست اولیه، تمدید و انتقالی، تبعه خارجی باید از طریق سامانه اقامت الکترونیکی برای اقامت ترکیه اقدام کند و در تاریخ و زمان قرار ملاقات با مدارک مورد نیاز به اداره مدیریت مهاجرت استانی که در آن قرار دارد مراجعه کند. درخواست تمدید اجازه اقامت از شصت روز قبل از انقضای مجوز اقامت و در هر صورت قبل از انقضای مجوز اقامت انجام می شود.

تلقی شدن اجازه کار به منزله اجازه اقامت :

در چارچوب قانون فوق، مجوز کار جایگزین اجازه اقامت می شود، یعنی دارنده مجوز کار، بدون اخذ مجوز اقامت در طول دوره اجازه کار، حق اقامت در کشور ترکیه را کسب می کند.