نوماراتاژ چگونه گرفته می شود ؟

نوماراتاژ با درخواست از شهرداری های مناطق انجام می شود که می توان به صورت حضوری مراجعه کرد و اخذ نمود. در این راستا با استفاده از یک دادخواست چاپی، درخواستی برای سرویس نوماراتاژ ایجاد می شود. در دادخواست، استان، شهرستان و محله ای که ساختمان در آن واقع شده است ذکر می شود. در عین حال اگر کوچه ای وجود داشته باشد ، اسم کوچه و یا به همراه اسم قطعه به صورت مستقل به شکل مسکونی و یا محل کار قید می شود . مدارک مورد نیاز برای شماره گذاری سند چیست؟ برای اخذ گواهی نوماراتاژ، تکمیل برخی از مدارک مشخص الکترونیکی الزامی است. - کپی شناسنامه متقاضی - کپی سند مالکیت ساختمان و گواهی اسکان - در رابطه با شرکت ، مهر شرکت و یا دارا بودن حق امضا از روی برگه مسولیت ( برگه ای که اختیارات و وظایف شما را مشخص سازد ) به این ترتیب درخواست نوماراتاژ به همراه مدارک فوق جهت اخذ مراجعت صورت می پذیرد . پس از انجام مراحل لازم در مورد این درخواست، گواهی نوماراتاژ صادر می شود